דיווחים מידיים

08/08/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 8.8.21
08/08/2021
נרשם בספר הנפט השעבוד על התמלוג שהעניקה השותפות לרציו מימון ,יתרת קרן ההלוואה תחדל לשאת את הריבית הנוספת