דיווחים מידיים

31/03/2021
הארכת מועד להתקיימות תנאים מתלים בהסכם הפשרה בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לישראל בע"מ
10/03/2021
דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתן
15/02/2021
התקיימות התנאים המתלים בהסכם הולכה לצורך ייצוא גז למצרים
31/01/2021
הסכם פשרה בהסכם למכירת גז לחברת חשמל מתמר ולויתן
19/01/2021
נובל חתמה על הסכם עם נתיבי הגז לאספקת שירותי הולכה בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ולוויתן לצורך ייצוא למצרים
31/12/2020
תוצאות אסיפה כללית מיום 31.12.20
29/12/2020
שדות נפט הגיש תביעה נגד השותפות, אייננברג והשותף הכללי בטענה לשימוש לא כדין בנכסיה לצורך גילוי מאגר לוויתן
23/12/2020
עדכון לגבי תעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין השנים 2015 עד 2019 והערכת ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנת 2020
03/12/2020
הוסדר נושא תשלום המקדמות בגין מיסוי רווחים ממשאבי טבע
15/11/2020
אישור הסדר פשרה על-ידי בית המשפט