דיווחים מידיים

19/01/2021
נובל חתמה על הסכם עם נתיבי הגז לאספקת שירותי הולכה בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגר תמר ולוויתן לצורך ייצוא למצרים
31/12/2020
תוצאות אסיפה כללית מיום 31.12.20
29/12/2020
שדות נפט הגיש תביעה נגד השותפות, אייננברג והשותף הכללי בטענה לשימוש לא כדין בנכסיה לצורך גילוי מאגר לוויתן
23/12/2020
עדכון לגבי תעודות לצורך חישוב המס למחזיק זכאי בגין השנים 2015 עד 2019 והערכת ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנת 2020
03/12/2020
הוסדר נושא תשלום המקדמות בגין מיסוי רווחים ממשאבי טבע
15/11/2020
אישור הסדר פשרה על-ידי בית המשפט
20/10/2020
פניה להתייחסות מחזיקי יחידות ההשתתפות לטיוטת תקנות מס הכנסה
18/10/2020
הסכם שומה לשנת 2017
06/10/2020
הושלמה עסקת המיזוג בין שברון לנובל אינק, כך שהינה בבעלות מלאה של שברון
05/10/2020
התייחסות לדיווחים בדבר התקשרות בתוספת להסכם אספקת הגז בין שותפי תמר לחברת החשמל