דיווחים מידיים

19/09/2021
פורסמו תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)
08/08/2021
נרשם בספר הנפט השעבוד על התמלוג שהעניקה השותפות לרציו מימון ,יתרת קרן ההלוואה תחדל לשאת את הריבית הנוספת