הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת בתאריך 7.2.2022

רציו חיפושי נפט (1992) – שותפות מוגבלת ("השותפות")

השותפות מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, אשר תתקיים ביום ב', 7 בפברואר 2022, בשעה 14:00 באמצעות אפליקציית Zoom, להלן פרטי ההתקשרות:
https://zoom.us/j/95369252398?pwd=KzM1eC9aZkdWdkZKYTI2TkEySmRDZz09     

Meeting ID: 953 6925 2398; Passcode: 835177. על סדר יום האסיפה: אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובחברת השותף הכללי, רציו חיפושי נפט בע"מ, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו ביום 10 בינואר, 2022, בתום יום המסחר בבורסה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ולבעל יחידות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה ותיאור ההחלטה, ניתן לעיין בדוח זימון אסיפה שפרסמה השותפות ביום 4 בינואר 2022 באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.